Moduli tipa 32

MODULI TIPA 32 (ZDA)

TYPE 32 MODULES

Dvojna vtičnica ZDA U1 (69*36 mm)

Dvojna vtičnica ZDA U2 (69*36 mm)

Dvojna vtičnica ZDA (GFCI) U3 (69*36 mm)

TYPE 32 MODULES 02

15A TR vtičnica U4

20A TR vtičnica U5

15A dupleksna vtičnica U6

15A WR dupleksna vtičnica U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

20A GFCI U9

Dvojni 2.1A USB +15a vtičnica Duplex U10

Dvojna 2.1 usb +20A vtičnica U11

TYPE 32 MODULES 04

Dvojni 2.1A USB + enojni 15A U12

4 usb, 4 vrata U13

HDMI+FCA U14

HDMI+3 FCA U15